23 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23 ตุลาคม 2563 : คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

.