18 พฤศจิกายน 2563 จัดอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ

18 พฤศจิกายน 2563 : ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา จัดอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 และการ อบรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระบบควบคุมภายในและการบริหารงานความเสี่ยงโดยมีนายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการเป็นประธานในการอบรม

.