13 พฤศจิกายน 2563 ประชุมประจำเดือนตุลาคม13 พฤศจิกายน 2563 : จังหวัดสงขลาจัดประชุมประจำเดือนตุลาคมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีนายไพโรจน์ ศรีนิล เป็นประธานในการประชุม

.