วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP)วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้าน กิจกรรมปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ตามโครงการ จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายอรัญ คงนวลใย เป็นประธานในพิธี

.