หน่วยบริการเมืองสงขลา


ที่อยู่โรงเรียนบ้านบางดาน ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
มีจำนวนบุคลากร จำนวน 5 คน
       - นางจุฑามาส ธีรภาพสถาพร หัวหน้าหน่วยบริการ
       - นางสาวอัมพวัน แก้วเพชร ครูผู้สอน
       - นางอรทัย จันทโกศล ครูผู้สอน
       - นางสาวกุลธิดา ชูมณี พี่เลี้ยงเด็กพิการ
       - นางสาวอัสมา คงนุนุ้ย พี่เลี้ยงเด็กพิการ

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 42 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการรูปแบบไป – กลับ 16 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการที่บ้าน 30 คน

.