หน่วยบริการเทพา
ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากบางหมู่ 1 ตำบลปางบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
มีจำนวนบุคลากร จำนวน 5 คน
       - นายกิตติพงษ์ บิลหร่อหีม หัวหน้าหน่วยบริการ
       - นางสิริพร หลีสุวรรณ ครูผู้สอน
       - นางนริสา เส็นหลีหมีน ครูผู้สอน
       - นางสาวจุรีรัตน์ นุรักษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
       - นางสาวไมมูน๊ะ หลีสุวรรณ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการรูปแบบไป – กลับ 25 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการที่บ้าน 29 คน

.