หน่วยบริการหาดใหญ่
ที่อยู่ เทศบาลตำบลน้ำน้อยเก่า (กองช่าง) หมู่ 1 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
มีจำนวนบุคลากร จำนวน 4 คน
       - นางสาวศุภวรรณ พุทธสุภะ หัวหน้าหน่วยบริการ
       - นางสาวสุมณฑา บิลเดช ครูผู้สอน
       - นางสาวจิรฐา ขุนฤทธิ์สง ครูผู้สอน
       - นางรุจิเรข อัมโร พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการรูปแบบไป – กลับ 12 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการที่บ้าน 36 คน

.