หน่วยบริการสิงหนคร
ที่อยู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประตูชัย หมู่ 5 ถนนเขาแดง-ระโนดตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
มีจำนวนบุคลากร จำนวน 4 คน
       - นางสาวรัตน์ติกาล ฤทธิ์รักษา หัวหน้าหน่วยบริการ
       - นางสาววิชุดา พุ่มเพชร ครูผู้สอน
       - นางสาวพิมพ์กานต์ ธรรมโชติ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
       - นางสาวปาลิตา จันทร์กิ่งทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 32 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการรูปแบบไป – กลับ 9 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการที่บ้าน 23 คน

.