หน่วยบริการสะเดา
ที่อยู่ 53 ม. 3 ถ.รวมประชา ต.ปริก อ.สะเดา จ. สงขลา 90120
มีจำนวนบุคลากร จำนวน ๕ คน
       - นางสาวนินูรซานา สอเหาะ หัวหน้าหน่วยบริการ
       - นางสาวคัมพิรา โอชาพันธุ์ ครูผู้สอน
       - นางสาวเพ็ญนภา ชูประดิษฐ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
       - นางสาวฮาวาติฟ ดาอี พี่เลี้ยงเด็กพิการ
       - นางสาวฝนทอง โศภิษฐิกุล พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 46 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการรูปแบบไป – กลับ 18 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการที่บ้าน 28 คน

.