หน่วยบริการสะบ้าย้อย
ที่อยู่ หมู่8 โรงเรียนบ้านทำเนียบ..ตำบลสะบ้าย้อย..อำเภอสะบ้าย้อย..จังหวัดสงขลา
มีจำนวนบุคลากร จำนวน 6 คน
      - นายนัสรี ดอเลาะ หัวหน้าหน่วยบริการ
      - นายนูรดีน ยูโซะ ครูผู้สอน
      - นางสาวพีรนุช หิรัญวงศ์ ครูผู้สอน
      - นางสาวนิกัษมา หนิเต็ม พี่เลี้ยงเด็กพิการ
      - นางสาวปฏิมา มะสัน พี่เลี้ยงเด็กพิการ
      - นางสาวอัยนี ดีแม พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการรูปแบบไป – กลับ 18 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการที่บ้าน 36 คน

.