หน่วยบริการสทิงพระ


ที่อยู่ โรงเรียนบ้านวัดใหม่ ม.6 บ้านบ่อดาน ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
มีจำนวนบุคลากร จำนวน 4 คน
      - ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินดา ทองวิเชียร หัวหน้าหน่วยบริการ
      - นางสาวทัศนีย์ จำปา ครูผู้สอน
      - นางสาววรรณพร สังข์น้อย ครูผู้สอน
      - นางสาวลดาวัลย์ รัศมี พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการรูปแบบไป – กลับ 12 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการที่บ้าน 17 คน

.