หน่วยบริการรัตภูมิ
ที่อยู่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร หมู่ที่.6 ตำบลกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
มีจำนวนบุคลากร จำนวน 5 คน
      - นายพัทพล เพ็ชรสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยบริการ
      - นายศุภวุฒิ ทองเจือเพชร ครูผู้สอน
      - นางสาวอัสมา ปรีพันธุ์ ครูผู้สอน
      - นางสาวพัชรี ดิสรังโส พี่เลี้ยงเด็กพิการ
      - นางสาวอุบล รักเงิน พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 21 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการรูปแบบไป – กลับ 12 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการที่บ้าน 9 คน

.