หน่วยบริการระโนด
ที่อยู่ เลขที่ 151 หมู่ที่ 3 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ภายในวัดระโนด).
มีจำนวนบุคลากร จำนวน 4 คน
       - นางสาวถนอมศรี แซ่ฮั่น หัวหน้าหน่วยบริการ
       - นางสาวสุคนธมาศ รักเสมอ ครูผู้สอน
       - นางสาววิจิตรา สรรเสริญ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
       - นางสาววันวิสา สุขสว่างผล พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 37 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการรูปแบบไป – กลับ 16 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการที่บ้าน 21 คน

.