หน่วยบริการบางกล่ำ


ที่อยู่ บ้านคลองนกกระทุง ม. 6 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
มีจำนวนบุคลากร จำนวน 5 คน
       -นายอนิศ ตาเดอิน หัวหน้าหน่วยบริการ
       -นางสาวอารีญา เกิดชู ครูผู้สอน
       -นายพิศาล เพ็ชรสุวรรณ์ ครูผู้สอน
       -นางอัมพร สิมานุรักษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
       -นางสาวโสรยา สันเบ็ญหมัด พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 20 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการรูปแบบไป – กลับ 10 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการที่บ้าน 10 คน

.