หน่วยบริการนาหม่อม


ที่อยู่ อาคารโรงเรียนวัดนาหม่อม หมู่ที่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
มีจำนวนบุคลากร จำนวน 5 คน
       - นางพิไลวรรณ์ ธรรมเพ็ชร หัวหน้าหน่วยบริการ
       - นางภารดี คงสี ครูผู้สอน
       - นางนิภาพร สถิรวณิชย์ ครูผู้สอน
       - นางยุพิน อยู่สุข พี่เลี้ยงเด็กพิการ
       - นางสาวจุฑามาศ ชัยพรหมเพชร พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 16 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการรูปแบบไป – กลับ 9 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการที่บ้าน 7 คน

.