หน่วยบริการนาทวี
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
มีจำนวนบุคลากร จำนวน คน
       - นางสาวอารีย์ ใบดิน 6 หัวหน้าหน่วยบริการ
       - นางสาวหนึ่งฤทัย แสงศรี ครูผู้สอน
       - นางสาวสิรตา ทองแกมแก้ว ครูผู้สอน
       - นางสาวฟารีนัส สามัญ ครูผู้สอน
       - นางสาวณัฏฐินี คงทอง ครูผู้สอน
       - นางสาวสุนิสา เต๊ะย่อ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการรูปแบบไป – กลับ 23 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการที่บ้าน 36 คน

.