หน่วยบริการควนเนียง


ที่อยู่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี เทศบาลตำบลควนเนียง เลขที่ 406
ถนนรัฐภูมี ตำบลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
มีจำนวนบุคลากร จำนวน 5 คน
       - นางสาวจุไรวรรณ สุวรรณมณี หัวหน้าหน่วยบริการ
       - นายภานุพงศ์ แสนศรี ครูผู้สอน
       - ว่าที่ ร.ต.หญิงสาลินี อุปมนต์ ครูผู้สอน
       - นางสาวศรินทร์ทิพย์ จันทร์ประเสริฐ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
       - นางชนิสรา ดำแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการรูปแบบไป – กลับ 13 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการที่บ้าน 13 คน

.