หน่วยบริการคลองหอยโข่ง


 

ที่อยู่...โรงเรียนบ้านปลักคล้า หมู่ที่ 4 ตำบล โคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
มีจำนวนบุคลากร จำนวน 4 คน
- นางสาวพิมพ์ชนก ผุดเพ็ชรแก้ว หัวหน้าหน่วยบริการ
- นางสาวฟาติมะห์ การี ครูผู้สอน
- นางอนงค์ ไชยสวัสดิ์ ครูผู้สอน
- นางสาวโสรยา สุขสวัสดิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการรูปแบบไป - กลับ 9 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการที่บ้าน 8 คน

.