หน่วยบริการกระแสสินธุ์
ที่อยู่ วัดเชิงแสกลาง
มีจำนวนบุคลากร จำนวน 4 คน
      - นางสาวชุติมา เอกนก หัวหน้าหน่วยบริการ
      - นางรุสณีย์ ตำหละ ครูผู้สอน
      - นายพชร อินทมาตย์ ครูผู้สอน
      - นางสาวปิยธิดา เมืองน้อย พี่เลี้ยงเด็กพิการ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 19 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการรูปแบบไป – กลับ 12 คน
จำนวนนักเรียนรับบริการที่บ้าน 7 คน

.