วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์(Vision)

  “ เป็นศูนย์กลางการฟื้นฟู เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ของเด็กพิการทุกประเภท ด้วยกระบวนการทางการศึกษาที่ครอบคลุม ทั่วถึง มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
ระดับมาตรฐานชาติสู่สากล โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน”