เอกลักษณ์

 

เอกลักษณ์  (Unigueness)

เน้นบริการ สานสัมพันธ์ชุมชน