พันธกิจ

 

พันธกิจ (Mission)

  1. จัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
  2. อบรมพัฒนาครูบุคลากรให้มีความรู้ประสบการณ์ ทักษะที่ดีมีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอ
  3. ส่งเสริม สนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแก่โรงเรียนเรียนรวม บุคคลและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
  4. พัฒนาระบบ และรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ด้านคนพิการที่เป็นปัจจุบัน