เป้าประสงค์

 

 เป้าประสงค์

เด็กพิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างครอบคลุม ทั่วถึงเสมอภาค
มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล