ปรัชญา

            

ปรัชญา

งานช่วยเหลือผู้พิการ คือ หัวใจของเรา