ประวัติศูนย์ฯ

 

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

          ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา3 จังหวัดสงขลาจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่21  พฤษภาคม พ.ศ.  2539 โดยใช้โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในระยะเริ่มดำเนินการมี นายบุญเสริญ ชิตรัถถา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษต่อมา นางจิราพร เอี่ยมดิลก ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษนายโสภณอนันตโสภาจิตรดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ นางสาวยินดี พรหมจรรย์ นายสมศักดิ์ ชัยมณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา3ตามลำดับ ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2545 ว่าที่ ร.อ. สันทัด สัตยายุทย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา และในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายไพโรจน์ ศรีนิล มาดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา จนถึงปัจจุบัน โดยมีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 130 คน  มีนักเรียนที่ให้บริการที่ศูนย์ฯ เเละหน่วยบริการในจังหวัดสงขลา  จำนวนทั้งสิ้น 630 คน
          กรมสามัญศึกษาโดยสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของศูนย์การศึกษาพิเศษ มีนายศุภณัฐเพชรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามารถศึกษาจังหวัดสงขลาและนายณรงค์ ขุ้มทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ เป็นผู้ติดต่อประสานงานดำเนินการจัดหาที่ดินที่เป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ขออนุญาตใช้ที่ดินบริเวณผังเมืองหลักจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยศึกษาธิการจังหวัดสงขลาอนุญาตให้ใช้ที่ดินของวิทยาลัยช่างศิลป์ ในจำนวนเนื้อที่ 20 ไร่เป็นสถานที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ
          ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ขออนุญาตเปลี่ยนสถานที่ตั้งจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาไปตั้ง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งแล้ว แต่ที่ดินในศูนย์ราชการดั่งกล่าวนั้นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ ได้ติดตั้งระบบสายเคเบิ้ลไว้ใต้ผิวดิน หากจะทำการก่อสร้างจะกระทบกระเทือนต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง คณะกรรมการระดับจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก้ปัญหาโดยการให้ไปขอใช้ที่ดินศูนย์ราชการ แปลงหมายที่ 16 เป็นสถานที่ก่อตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา แทน
          ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ต่อคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยงานราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร และเมืองหลักไม่อนุญาตให้ใช้ จากเหตุผลที่ว่าที่ดินศูนย์ราชการหลัก จะใช้เป็นที่ตั้งสำหรับหน่วยงานด้านการบริหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  3   เป็นหน่วยงานบริการจึงไม่สามารถใช้ที่ดินแปลงที่ 16 ได้ ทางผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 (นางจิราพร เอี่ยมดิลก) ได้ติดต่อขอบริจาคที่ดินจาก คุณหญิงพูนสุข ประธานราษฎร์นิกร ปรีชาพานิช ได้ให้ความกรุณาบริจาคที่ดิน จำนวน 50 ไร่ บริเวณตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา บริเวณที่ดินดังกล่าวอยู่ติดถนนสายหลักสงขลา-ปัตตานีการคมนาคมติดต่อสะดวกและอยู่ติดกับสถานีอนามัยจะโหนงคณะครู – อาจารย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3  ได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ทำให้การเรียนการสอนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ผู้ปกครอง ผู้พิการและผู้มาติดต่อใช้บริการต่างได้รับความสุขทั่วทุกคน

        จำนวนเนื้อที่ของสถานศึกษา  50  ไร่ ....... งาน ...... ตาราง